home > girl names > x- names

Baby Girl Names: X - Page 8

X NamesXiao HongXi-WangXileaneXileanaXileanXildaXihuitlXiaoXiangXianXiaXhosiaXhoseXhosahXhosaXhing XhingXhingXexilyaXexilia

Xexilia language of origin is varied ... not regularly used as a baby name for ...

Xexilya language of origin is varied ... variant transcription of Xexilia ... unusual as a baby name for girls ...

Xhing a star ...The origin of Xhing is the Chinese language ... derivative of Xing ... not in the top 1000 names ...

Xhing Xhing twin stars ... origin is Chinese ... form of Xing Xing ... rarely used as a baby name for ...

Xhosa leader of a nation ... language of origin is African ... an uncommon baby girl name ...

Xhosah leader of a nation ... language of origin is African ... variation of Xhosa ...

Xhose leader of a nation ...The origin of Xhose is the African language ... form of Xhosa ... a rare baby girl name ...

Xhosia leader of a nation ... of African origin ... form of Xhosa ... uncommon as a baby name for girls ...

Xi-Wang one with hope ... origin is Chinese ... not often used as a baby girl name ... not in the top 1000 names ...

Xia hospitable ... language of origin is Old Greek ... variation of Xenia ... an unusual baby girl name ...

Xian one who lives alone ... of Chinese origin ... a baby girl name of irregular use ...

Xiang fragrant ... has its origins in the Chinese language ... form of Ziang ... not in the top 1000 names ...

Xiao Heaven ... has its origins in the Chinese language and ... uncommon as a baby girl name ...

Xiao Hong of the morning rainbow ...The origin of Xiao Hong is the Chinese language ... not popular as a baby name for ...

Xiao hong red ... origin and use are both in the Chinese language ... an uncommon baby name for girls ...

Xihuitl comet ... has its origins in the Aztec-Nahuatl ... not often used as a baby girl name ...

Xilda tribute ...has its origins in the Celtic language ... not frequently used as a baby girl name ...

Xilean forest dweller ... has its origins in the Old Greek language ... variant of Xyleena ...

Xileana forest dweller ... derived from Old Greek origins ... variant transcription of Xyleena ...

Xileane forest dweller ...The origin of Xileane is the Old Greek language ... variant of Xyleena ...

<< < Prev6 7 [8] 9 10 Next > >>
Copyright © 2009-2017 Baby Names Pedia. All rights reserved.