home > boy names > z- names

Baby Boy Names: Z

Z NamesZhyvkoZhyvckoZhusmanZhuraZhuàngZhuangZhuZhouZhorzZhorkaZhoraZhongZhivkoZhivckoZhenyaZhenkaZhenechkaZhenZhekaZhan

[Boy] Girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y [Z]

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 NextZhan nourished ... has its origins in the Hebrew language ... variant of Zan ...

Zheka well born, noble ... has its origins in the Old Greek language ... variation of Eugene ...

Zhen derived from Japanese origins ... variant of Zen ... unusual as a baby name for boys ...

Zhenechka a noble man ... has its origins in the Russian ... infrequently used as a baby name for ...

Zhenka well born, noble ... largely used in the Russian language ... variant transcription of Eugene ...

Zhenya a noble man ... derived from Russian origins ... variation of Zhenechka ... rare as a baby boy name ...

Zhivcko a lively man ... has its origins in the Bulgarian ... variant transcription of Zhivko ...

Zhivko a lively man ... has its origins in the Bulgarian language ... not popular as a baby boy name ...

Zhong middle ... used chiefly in the Chinese language and ... not frequently used as a baby boy name ...

Zhora farmer, earthworker ... used predominantly in Russian and its ... variation of George ...

Zhorka farmer, earthworker ... mainly used in Russian and it is of Old ... variant form of George ...

Zhorz farmer, earthworker ... language of origin is Old Greek ... derivative of George ... not in the top 1000 names ...

Zhou one who helps others ... of Chinese origin ... rare as a baby boy name ... not ranked within the top 1000 ...

Zhu upright ... origin and use are both in the Chinese language ... not regularly used as a baby name for ...

Zhuang strong ... primarily used in Chinese and it is ... not widely used as a baby name for ...

Zhuàng strong ...is of Chinese origin ... rarely used as a baby name for boys ... not listed in the top 1000 names ...

Zhura farmer, earthworker ... has its origins in the Old Greek language ... variant of George ...

Zhusman one with a sweet disposition ... of Hebrew origin ... variant transcription of Zusman ...

Zhyvcko a lively man ... language of origin is Bulgarian ... variant of Zhivko ... not listed in the top 1000 names ...

Zhyvko a lively man ... language of origin is Bulgarian ... variant form of Zhivko ... an uncommon baby name for boys ...Prev Next
Baby Boy Names: Z at Baby Names Pedia - Page 31
Copyright © 2009-2017 Baby Names Pedia. All rights reserved.