Abheek - How to pronounce Abheek

Hindi | English (India)
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Abheek is pronounced as ahBIY-K †

† English pronunciation guide:
AH as in "mud (M.AH.D)" ; B as in "be (B.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; K as in "key (K.IY)" ;

Pronunciation of the name Abheek (24 language audio files)

Pronounce Abheek in Hindi


Pronounce Abheek in English (India)


How would other native speakers pronounce Abheek?

Pronounce Abheek in English


Pronounce Abheek in English (UK)


Pronounce Abheek in English (Canada)


Pronounce Abheek in English (Australia)


Pronounce Abheek in Catalan


Pronounce Abheek in Danish


Pronounce Abheek in Dutch


Pronounce Abheek in Finnish


Pronounce Abheek in French


Pronounce Abheek in French (Canada)


Pronounce Abheek in German


Pronounce Abheek in Hungarian


Pronounce Abheek in Italian


Pronounce Abheek in Norwegian


Pronounce Abheek in Polish


Pronounce Abheek in Portuguese


Pronounce Abheek in Portuguese (Brazil)


Pronounce Abheek in Russian


Pronounce Abheek in Slovak


Pronounce Abheek in Spanish


Pronounce Abheek in Spanish (Mexico)


Pronounce Abheek in Swedish