Aizik - How to pronounce Aizik

Russian
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Aizik can be pronounced (approx) as EYIYZihK †

† approx English pronunciation guide:
EY as in "ate (EY.T)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; IH as in "it (IH.T)" ; K as in "key (K.IY)" ;

Pronunciation of the name Aizik (23 language audio files)

Pronounce Aizik in Russian


How would other native speakers pronounce Aizik?

Pronounce Aizik in English


Pronounce Aizik in English (UK)


Pronounce Aizik in English (Canada)


Pronounce Aizik in English (Australia)


Pronounce Aizik in English (India)


Pronounce Aizik in Catalan


Pronounce Aizik in Danish


Pronounce Aizik in Dutch


Pronounce Aizik in Finnish


Pronounce Aizik in French


Pronounce Aizik in French (Canada)


Pronounce Aizik in German


Pronounce Aizik in Hungarian


Pronounce Aizik in Italian


Pronounce Aizik in Norwegian


Pronounce Aizik in Polish


Pronounce Aizik in Portuguese


Pronounce Aizik in Portuguese (Brazil)


Pronounce Aizik in Slovak


Pronounce Aizik in Spanish


Pronounce Aizik in Spanish (Mexico)


Pronounce Aizik in Swedish