home > boy names > alistair > pronounce

Alistair - How to pronounce Alistair


pronounce_build_html_table called

  l{'name-native-lang'}: 'English'

pronounce_mp3file_exist called with (English, en-us, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, en-us, English, 1)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond1: lang_full: English

  _fsrc3: /a/p/1/Alistair_0.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-us.dUNRnM5fwz_9u43DnXHmnxHrhOUoH1yd.mp3

ctr: 1 / _i: 2

ctr: 1 / _i: 3

ctr: 1 / _i: 4

ctr: 1 / _i: 5

ctr: 1 / _i: 6

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (UK), en-uk, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, en-uk, English (UK), 2)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (UK)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-uk..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-uk/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-uk.e3JnvS63BXEXARK0MHMCGCvLFZO4oZ4rX_-T-Ihkdm4.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Canada), en-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, en-ca, English (Canada), 3)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-ca/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-ca.Nn5_fEjknTBFTLl5EkXMz-ldbxZMoMqqCAfQQ0pPSnU.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)','English (Australia)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Australia), en-au, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, en-au, English (Australia), 4)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Australia)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-au..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-au/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.en-au.LmYFC41mgplMESVJa0iSAHdlmrkBaVUyQaGWrB8ZA5U.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)','English (Australia)','Irish'

pronounce_mp3file_exist called with (Irish, ga, 1)


pronounce_build_html_table_oth called

pronounce_mp3file_exist called with (Arabic, ar, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Catalan, ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, ca, Catalan, 5)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Catalan

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ca/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.ca.gwoOrMCZH6HLu6aFQvoXzjnQNBdMEso9.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Czech, cs, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Danish, da, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, da, Danish, 6)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Danish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.da..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/da/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.da.qNTpCdgLNB6Mjg6dCUR8eBmo7rwHLROJ.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Dutch, nl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, nl, Dutch, 7)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Dutch

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.nl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/nl/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.nl.9B9vDN6NfOPnvieXUiH55dXw9yhrVKQ-.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Finnish, fi, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, fi, Finnish, 8)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Finnish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fi..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fi/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fi.JF-4qRhEy5MJUgFJcfwL_jvyJJV941Nw.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French, fr, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, fr, French, 9)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fr..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fr.g1W0g5zAHloxni8ZaChgyl_p1RM5L8v-.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French (Canada), fr-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, fr-ca, French (Canada), 10)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fr-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr-ca/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.fr-ca.-mNjaHqM_SmhgdUKa0Gizgfo_rJOA610tkfzQn4dczs.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (German, de, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, de, German, 11)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: German

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.de..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/de/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.de.ayB02JwdqXf12PbUAKm1hltZMD5ZEf6w.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Greek, el, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hebrew, he, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hindi, hi, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hungarian, hu, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Italian, it, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, it, Italian, 12)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Italian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.it..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/it/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.it.lnFXwCjVP8NfI44ajRheGQpAW0KVrsO8.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Norwegian, no, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, no, Norwegian, 13)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Norwegian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.no..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/no/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.no.Q9z0Rh9ZtipCKu5JB0P61X0MRibFGppC.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Polish, pl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, pl, Polish, 14)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Polish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pl/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pl.qjp8Eb-YHnRXuXAKvFNVIs65YxxNMvyx.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese, pt, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, pt, Portuguese, 15)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pt..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pt.FeLBT2Gjc_ObmIT1H1pAaRBjz-T-r-K7.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese (Brazil), pt-br, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, pt-br, Portuguese (Brazil), 16)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese (Brazil)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pt-br..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt-br/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.pt-br.4kiWcvwMiqtHdk0K8tLxbJd1PNhpV2uiHFikxIUX-Ng.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Russian, ru, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, ru, Russian, 17)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Russian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.ru..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ru/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.ru.oviGM1n0NoVGIFKXbqQz3unPN_GmAhQy.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Slovak, sk, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish, es, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, es, Spanish, 18)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.es..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.es.ZCxBjnwH_7UEitgYIeQHE-npp7PuxTm5.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish (Mexico), es-mx, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, es-mx, Spanish (Mexico), 19)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish (Mexico)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.es-mx..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es-mx/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.es-mx.up8A_V5GR4v2SmO1qpmKgyAEo-m4SWrMrtt3dW5tuV0.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Swedish, sv, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Alistair, sv, Swedish, 20)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Swedish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.sv..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/sv/A/Al/Alistair.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Alistair.sv.L9CL-M9RpL_aoOn9D5gQmefmCa8FcflA.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Welsh, cy, 1)

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Alistair is pronounced AEL-ihS-Teh-R †

† Pronunciation guide:
AE as in "at (AE.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; S as in "see (S.IY)" ; T as in "tee (T.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; R as in "race (R.EY.S)" ;

Pronunciation of the name Alistair (20 language audio files)
Pronounce Alistair in English


Pronounce Alistair in English (UK)


Pronounce Alistair in English (Canada)


Pronounce Alistair in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Alistair?

Pronounce Alistair in Catalan


Pronounce Alistair in Danish


Pronounce Alistair in Dutch


Pronounce Alistair in Finnish


Pronounce Alistair in French


Pronounce Alistair in French (Canada)


Pronounce Alistair in German


Pronounce Alistair in Italian


Pronounce Alistair in Norwegian


Pronounce Alistair in Polish


Pronounce Alistair in Portuguese


Pronounce Alistair in Portuguese (Brazil)


Pronounce Alistair in Russian


Pronounce Alistair in Spanish


Pronounce Alistair in Spanish (Mexico)


Pronounce Alistair in Swedish
Download Baby Names Pedia app on App Store Download Baby Names Pedia app on Google Play

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.