Belen - How to pronounce Belen

Spanish | Spanish (Mexico) | English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Swedish

Belen is pronounced BEHL-ehN †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; L as in "lay (L.EY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Belen (23 language audio files)

Pronounce Belen in Spanish


Pronounce Belen in Spanish (Mexico)


Pronounce Belen in English


Pronounce Belen in English (UK)


Pronounce Belen in English (Canada)


Pronounce Belen in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Belen?

Pronounce Belen in English (India)


Pronounce Belen in Catalan


Pronounce Belen in Danish


Pronounce Belen in Dutch


Pronounce Belen in Finnish


Pronounce Belen in French


Pronounce Belen in French (Canada)


Pronounce Belen in German


Pronounce Belen in Hungarian


Pronounce Belen in Italian


Pronounce Belen in Norwegian


Pronounce Belen in Polish


Pronounce Belen in Portuguese


Pronounce Belen in Portuguese (Brazil)


Pronounce Belen in Russian


Pronounce Belen in Slovak


Pronounce Belen in Swedish