Bernfried - How to pronounce Bernfried

German
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Bernfried is pronounced BEH-RNFRiy-D †

† English pronunciation guide:
B as in "be (B.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; N as in "knee (N.IY)" ; F as in "fee (F.IY)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; D as in "day (D.EY)" ;

Pronunciation of the name Bernfried (23 language audio files)

Pronounce Bernfried in German


How would other native speakers pronounce Bernfried?

Pronounce Bernfried in English


Pronounce Bernfried in English (UK)


Pronounce Bernfried in English (Canada)


Pronounce Bernfried in English (Australia)


Pronounce Bernfried in English (India)


Pronounce Bernfried in Catalan


Pronounce Bernfried in Danish


Pronounce Bernfried in Dutch


Pronounce Bernfried in Finnish


Pronounce Bernfried in French


Pronounce Bernfried in French (Canada)


Pronounce Bernfried in Hungarian


Pronounce Bernfried in Italian


Pronounce Bernfried in Norwegian


Pronounce Bernfried in Polish


Pronounce Bernfried in Portuguese


Pronounce Bernfried in Portuguese (Brazil)


Pronounce Bernfried in Russian


Pronounce Bernfried in Slovak


Pronounce Bernfried in Spanish


Pronounce Bernfried in Spanish (Mexico)


Pronounce Bernfried in Swedish