Chong - How to pronounce Chong

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Chong is pronounced CHAONG †

† English pronunciation guide:
CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;

Pronunciation of the name Chong (23 language audio files)

Pronounce Chong in English


How would other native speakers pronounce Chong?

Pronounce Chong in English (UK)


Pronounce Chong in English (Canada)


Pronounce Chong in English (Australia)


Pronounce Chong in English (India)


Pronounce Chong in Catalan


Pronounce Chong in Danish


Pronounce Chong in Dutch


Pronounce Chong in Finnish


Pronounce Chong in French


Pronounce Chong in French (Canada)


Pronounce Chong in German


Pronounce Chong in Hungarian


Pronounce Chong in Italian


Pronounce Chong in Norwegian


Pronounce Chong in Polish


Pronounce Chong in Portuguese


Pronounce Chong in Portuguese (Brazil)


Pronounce Chong in Russian


Pronounce Chong in Slovak


Pronounce Chong in Spanish


Pronounce Chong in Spanish (Mexico)


Pronounce Chong in Swedish