home > boy names > evelyn > pronounce

Evelyn - How to pronounce Evelyn


pronounce_build_html_table called

  l{'name-native-lang'}: 'English'

pronounce_mp3file_exist called with (English, en-us, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, en-us, English, 1)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond1: lang_full: English

  _fsrc3: /a/p/1/Evelyn_0.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-us.ZHe_qiEJcXnqtHk0pFe4yA.mp3

ctr: 1 / _i: 2

ctr: 1 / _i: 3

ctr: 1 / _i: 4

ctr: 1 / _i: 5

ctr: 1 / _i: 6

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (UK), en-uk, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, en-uk, English (UK), 2)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (UK)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-uk..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-uk/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-uk.Tz1Eb2plGi9QwjzI-trUzYuQae8EfxDL.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Canada), en-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, en-ca, English (Canada), 3)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-ca/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-ca.loHgvimlqlxmrggkUWPObwIzP_6c5Vig.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)','English (Australia)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Australia), en-au, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, en-au, English (Australia), 4)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Australia)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-au..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-au/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.en-au.oOLFo0iR1kcCATjQKgmfgqUg1ITiv0Ym.mp3


pronounce_build_html_table_oth called

pronounce_mp3file_exist called with (Arabic, ar, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Catalan, ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, ca, Catalan, 5)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Catalan

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ca/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.ca.1m2dBXzXbZ-sZfkyAHgZyhs62T8m4vZ3.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Czech, cs, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Danish, da, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, da, Danish, 6)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Danish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.da..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/da/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.da.sPxbIpH5or1ECQPI0LBObsS4uj0A6KRP.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Dutch, nl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, nl, Dutch, 7)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Dutch

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.nl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/nl/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.nl.6g9DK91NkO14btLt6NUgRRDcyqu3QrzB.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Finnish, fi, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, fi, Finnish, 8)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Finnish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fi..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fi/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fi.XsT884FZUbwNrTaS5IvLAe3rNGSEJRtd.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French, fr, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, fr, French, 9)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fr..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fr.piEQCGX0we1T0vz6aJcJZTMuKL-4_zx2.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French (Canada), fr-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, fr-ca, French (Canada), 10)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fr-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr-ca/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.fr-ca.aLYYQZUo2uTyqnQP6NTPOklvCa3LNaNH.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (German, de, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, de, German, 11)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: German

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.de..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/de/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.de.LX9jRBEJP1V80m6sKRGvrLeNLbFtAcvx.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Greek, el, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hebrew, he, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hindi, hi, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hungarian, hu, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Irish, ga, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Italian, it, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, it, Italian, 12)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Italian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.it..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/it/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.it.rAthfV3ghrDOz0T_1HfzjnaXYU76vlvq.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Norwegian, no, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, no, Norwegian, 13)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Norwegian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.no..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/no/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.no.E2JSJJACTx7OeOYW6CPs826qPCNWFJV2.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Polish, pl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, pl, Polish, 14)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Polish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pl/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pl.7E7t_qQVZSb2mJHWPvYsV5BQcBdt18gw.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese, pt, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, pt, Portuguese, 15)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pt..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pt.YTMAcjTMPOMJ5piSeraiT0haySQZXQf3.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese (Brazil), pt-br, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, pt-br, Portuguese (Brazil), 16)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese (Brazil)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pt-br..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt-br/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.pt-br.9f0LPD4-ine_6KR7j-aqlZAd5QA1h_Xw.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Russian, ru, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, ru, Russian, 17)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Russian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.ru..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ru/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.ru.mcCMrBjJoRU7c6Xr0GPaYhCcJVrFqlb7.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Slovak, sk, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish, es, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, es, Spanish, 18)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.es..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.es.h-8kst4DAeBsHMnP0tJ8EldCx-goH_tp.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish (Mexico), es-mx, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, es-mx, Spanish (Mexico), 19)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish (Mexico)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.es-mx..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es-mx/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.es-mx.k8dBObfniQa8Xzfq2zqneor8BkmuZ99w.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Swedish, sv, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Evelyn, sv, Swedish, 20)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Swedish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.sv..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/sv/E/Ev/Evelyn.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Evelyn.sv.IkZi7ab9kifsA0iXqNXXzZ-EgVIcxIuZ.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Welsh, cy, 1)

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Evelyn is pronounced in English as EHV-ah-LihN or EHV-LihN †

† Pronunciation guide:
EH as in "ebb (EH.B)" ; V as in "vow (V.AW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; L as in "lay (L.EY)" ; IH as in "it (IH.T)" ;
V as in "vow (V.AW)" ; L as in "lay (L.EY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ;

Pronunciation of the name Evelyn (20 language audio files)
Pronounce Evelyn in English


Pronounce Evelyn in English (UK)


Pronounce Evelyn in English (Canada)


Pronounce Evelyn in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Evelyn?

Pronounce Evelyn in Catalan


Pronounce Evelyn in Danish


Pronounce Evelyn in Dutch


Pronounce Evelyn in Finnish


Pronounce Evelyn in French


Pronounce Evelyn in French (Canada)


Pronounce Evelyn in German


Pronounce Evelyn in Italian


Pronounce Evelyn in Norwegian


Pronounce Evelyn in Polish


Pronounce Evelyn in Portuguese


Pronounce Evelyn in Portuguese (Brazil)


Pronounce Evelyn in Russian


Pronounce Evelyn in Spanish


Pronounce Evelyn in Spanish (Mexico)


Pronounce Evelyn in Swedish
Download Baby Names Pedia app on App Store Download Baby Names Pedia app on Google Play

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.