Fallowe - How to pronounce Fallowe in English (UK)

Which Pronunciation of Fallowe sounds correct?