Rachin - How to pronounce Rachin in

Which Pronunciation of Rachin sounds correct?