Rachin - How to pronounce Rachin in Polish

Which Pronunciation of Rachin sounds correct?