Shivapriya - How to pronounce Shivapriya

English (India)
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Shivapriya is pronounced as -SHiy-VahPRih-Yaa- †

† English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; V as in "vow (V.AW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; P as in "pea (P.IY)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; IH as in "it (IH.T)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Shivapriya (23 language audio files)

Pronounce Shivapriya in English (India)


How would other native speakers pronounce Shivapriya?

Pronounce Shivapriya in English


Pronounce Shivapriya in English (UK)


Pronounce Shivapriya in English (Canada)


Pronounce Shivapriya in English (Australia)


Pronounce Shivapriya in Catalan


Pronounce Shivapriya in Danish


Pronounce Shivapriya in Dutch


Pronounce Shivapriya in Finnish


Pronounce Shivapriya in French


Pronounce Shivapriya in French (Canada)


Pronounce Shivapriya in German


Pronounce Shivapriya in Hungarian


Pronounce Shivapriya in Italian


Pronounce Shivapriya in Norwegian


Pronounce Shivapriya in Polish


Pronounce Shivapriya in Portuguese


Pronounce Shivapriya in Portuguese (Brazil)


Pronounce Shivapriya in Russian


Pronounce Shivapriya in Slovak


Pronounce Shivapriya in Spanish


Pronounce Shivapriya in Spanish (Mexico)


Pronounce Shivapriya in Swedish