Wachinksapa - How to pronounce Wachinksapa

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wachinksapa can be pronounced (approx) as WAOK-IHNGKSAAPAH †

† approx English pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; K as in "key (K.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ; K as in "key (K.IY)" ; S as in "see (S.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; P as in "pea (P.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Wachinksapa (23 language audio files)

Pronounce Wachinksapa in English


Pronounce Wachinksapa in English (UK)


Pronounce Wachinksapa in English (Canada)


Pronounce Wachinksapa in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Wachinksapa?

Pronounce Wachinksapa in English (India)


Pronounce Wachinksapa in Catalan


Pronounce Wachinksapa in Danish


Pronounce Wachinksapa in Dutch


Pronounce Wachinksapa in Finnish


Pronounce Wachinksapa in French


Pronounce Wachinksapa in French (Canada)


Pronounce Wachinksapa in German


Pronounce Wachinksapa in Hungarian


Pronounce Wachinksapa in Italian


Pronounce Wachinksapa in Norwegian


Pronounce Wachinksapa in Polish


Pronounce Wachinksapa in Portuguese


Pronounce Wachinksapa in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wachinksapa in Russian


Pronounce Wachinksapa in Slovak


Pronounce Wachinksapa in Spanish


Pronounce Wachinksapa in Spanish (Mexico)


Pronounce Wachinksapa in Swedish