home > boy names > wolfgang > pronounce

Wolfgang - How to pronounce Wolfgang


pronounce_build_html_table called

  l{'name-native-lang'}: 'English'

pronounce_mp3file_exist called with (English, en-us, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, en-us, English, 1)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond1: lang_full: English

  _fsrc3: /a/p/1/Wolfgang_0.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-us.PHWeLbAX0Z2zum91GVgxtx1CdYtbSJyo.mp3

ctr: 1 / _i: 2

ctr: 1 / _i: 3

ctr: 1 / _i: 4

ctr: 1 / _i: 5

ctr: 1 / _i: 6

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (UK), en-uk, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, en-uk, English (UK), 2)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (UK)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-uk..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-uk/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-uk.o849W8hGV0XZCi7FsWdLN2i16q2XHUb61RmcIh7szwU.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Canada), en-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, en-ca, English (Canada), 3)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-ca/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-ca.BO-znCXXO26ozwF1XTxBwDJSRlhZQEUS9TQSIYI-x74.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)','English (Australia)'

pronounce_mp3file_exist called with (English (Australia), en-au, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, en-au, English (Australia), 4)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: English (Australia)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-au..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/en-au/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.en-au.cJ6gsWR_E4KbsCFUqiHdgFQ_hpLhU9iby8VC3LmeDC8.mp3

  l{'name-native-lang'}: 'English','English (UK)','English (Canada)','English (Australia)','German'

pronounce_mp3file_exist called with (German, de, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, de, German, 5)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: German

  _fsrc3: /a/p/1/Wolfgang_1.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.de.ft2R-0CSyV1jDjGspz29keul9-g-zYDw.mp3

ctr: 1 / _i: 2

ctr: 1 / _i: 3

ctr: 1 / _i: 4

ctr: 1 / _i: 5

ctr: 1 / _i: 6


pronounce_build_html_table_oth called

pronounce_mp3file_exist called with (Arabic, ar, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Catalan, ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, ca, Catalan, 6)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Catalan

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ca/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.ca.8fS6nW0tzV6WKWXUJrOwKlNxoMqIVtSI.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Czech, cs, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Danish, da, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, da, Danish, 7)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Danish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.da..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/da/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.da.bXOa336ACxkqznobYROPzB5rb2NEBooR.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Dutch, nl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, nl, Dutch, 8)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Dutch

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.nl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/nl/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.nl.OR41p0Ih0naZDDGdVktcVEtoKuJj73Ob.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Finnish, fi, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, fi, Finnish, 9)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Finnish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fi..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fi/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fi.W67EzHzgjxUlaYGDIbaLHLHb1f-ePsEs.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French, fr, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, fr, French, 10)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fr..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fr.ytJRSWohF79Q28r7qjtduYfoFJ4Y0Juo.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (French (Canada), fr-ca, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, fr-ca, French (Canada), 11)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: French (Canada)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fr-ca..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/fr-ca/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.fr-ca.UGugbiUj-Sgr6rnaQvepD94-sQPuL01QJNufnnWdr5Q.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Greek, el, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hebrew, he, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hindi, hi, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Hungarian, hu, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Irish, ga, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Italian, it, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, it, Italian, 12)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Italian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.it..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/it/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.it.V7bkZykCdka__ZhbozZwOblv-iW3PSfL.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Norwegian, no, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, no, Norwegian, 13)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Norwegian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.no..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/no/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.no.C9XxkH3k24J81-eDxtR3XpIwPBZ25n92.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Polish, pl, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, pl, Polish, 14)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Polish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pl..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pl/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pl.JdK3nKCSSVCYQDK6gUeFkRlCAW3KJl3o.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese, pt, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, pt, Portuguese, 15)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pt..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pt.PGDDYUWoPirMkK7ORfaZ85lpHubSvseE.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Portuguese (Brazil), pt-br, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, pt-br, Portuguese (Brazil), 16)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Portuguese (Brazil)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pt-br..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/pt-br/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.pt-br.46GMsxZHl9n5HSZXOcgOL_s7wIpmQW_sNHJd37mXDZs.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Russian, ru, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, ru, Russian, 17)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Russian

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.ru..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/ru/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.ru.0oyz8JRaoUFMt2TiZcrH2o20Fcy5CArE.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Slovak, sk, 1)

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish, es, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, es, Spanish, 18)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.es..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.es.OlnmBfHWe5GI5-5alZ45_asRP6g_kexc.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Spanish (Mexico), es-mx, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, es-mx, Spanish (Mexico), 19)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Spanish (Mexico)

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.es-mx..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/es-mx/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.es-mx.ESmNKAP-_6lNyYH_qA3kG7H17UR6SSyGoe8lFN0dmZ0.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Swedish, sv, 1)

pronounce_ret_swfpronounce_plug called with (Wolfgang, sv, Swedish, 20)

not rated

ctr: 0 / _i: 1

    cond2: lang_full: Swedish

  _fsrc3: zzzz / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.sv..mp3

ctr: 0 / _i: 2

ctr: 0 / _i: 3

ctr: 0 / _i: 4

ctr: 0 / _i: 5

ctr: 0 / _i: 6

_fsrc3: /a/p/6/sv/W/Wo/Wolfgang.mp3 / _fsrc3_enc: /a/p/Wolfgang.sv.Ni3U7vVmp_qUwygnIS7Rzz9w8u5c-3PZ.mp3

pronounce_mp3file_exist called with (Welsh, cy, 1)

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | German
Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wolfgang is pronounced WUHLF-GaeNG in English or VAOLF-GaaNG in German †

† Pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; UH as in "look (L.UH.K)" ; L as in "lay (L.EY)" ; F as in "fee (F.IY)" ; G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AE as in "at (AE.T)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;
V as in "vow (V.AW)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; L as in "lay (L.EY)" ; F as in "fee (F.IY)" ; G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;

Pronunciation of the name Wolfgang (20 language audio files)
Pronounce Wolfgang in English


Pronounce Wolfgang in English (UK)


Pronounce Wolfgang in English (Canada)


Pronounce Wolfgang in English (Australia)


Pronounce Wolfgang in German


How would other native speakers pronounce Wolfgang?

Pronounce Wolfgang in Catalan


Pronounce Wolfgang in Danish


Pronounce Wolfgang in Dutch


Pronounce Wolfgang in Finnish


Pronounce Wolfgang in French


Pronounce Wolfgang in French (Canada)


Pronounce Wolfgang in Italian


Pronounce Wolfgang in Norwegian


Pronounce Wolfgang in Polish


Pronounce Wolfgang in Portuguese


Pronounce Wolfgang in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wolfgang in Russian


Pronounce Wolfgang in Spanish


Pronounce Wolfgang in Spanish (Mexico)


Pronounce Wolfgang in Swedish
Download Baby Names Pedia app on App Store Download Baby Names Pedia app on Google Play

Copyright © 2009-2019 Baby Names Pedia. All rights reserved.