Zaidee - How to pronounce Zaidee

French | French (Canada)
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Zaidee is pronounced ZEY-Diy- †

† English pronunciation guide:
Z as in "zoo (Z.UW)" ; EY as in "ate (EY.T)" ; D as in "day (D.EY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Zaidee (23 language audio files)

Pronounce Zaidee in French


Pronounce Zaidee in French (Canada)


How would other native speakers pronounce Zaidee?

Pronounce Zaidee in English


Pronounce Zaidee in English (UK)


Pronounce Zaidee in English (Canada)


Pronounce Zaidee in English (Australia)


Pronounce Zaidee in English (India)


Pronounce Zaidee in Catalan


Pronounce Zaidee in Danish


Pronounce Zaidee in Dutch


Pronounce Zaidee in Finnish


Pronounce Zaidee in German


Pronounce Zaidee in Hungarian


Pronounce Zaidee in Italian


Pronounce Zaidee in Norwegian


Pronounce Zaidee in Polish


Pronounce Zaidee in Portuguese


Pronounce Zaidee in Portuguese (Brazil)


Pronounce Zaidee in Russian


Pronounce Zaidee in Slovak


Pronounce Zaidee in Spanish


Pronounce Zaidee in Spanish (Mexico)


Pronounce Zaidee in Swedish