Zeharia - How to pronounce Zeharia


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Zeharia is pronounced Zeh-HHaa-RYaa- †

† English pronunciation guide:
Z as in "zoo (Z.UW)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Zeharia (23 language audio files)

How would other native speakers pronounce Zeharia?

Pronounce Zeharia in English


Pronounce Zeharia in English (UK)


Pronounce Zeharia in English (Canada)


Pronounce Zeharia in English (Australia)


Pronounce Zeharia in English (India)


Pronounce Zeharia in Catalan


Pronounce Zeharia in Danish


Pronounce Zeharia in Dutch


Pronounce Zeharia in Finnish


Pronounce Zeharia in French


Pronounce Zeharia in French (Canada)


Pronounce Zeharia in German


Pronounce Zeharia in Hungarian


Pronounce Zeharia in Italian


Pronounce Zeharia in Norwegian


Pronounce Zeharia in Polish


Pronounce Zeharia in Portuguese


Pronounce Zeharia in Portuguese (Brazil)


Pronounce Zeharia in Russian


Pronounce Zeharia in Slovak


Pronounce Zeharia in Spanish


Pronounce Zeharia in Spanish (Mexico)


Pronounce Zeharia in Swedish